Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 16.6.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Nova Skyland hotelli ja ravintola
Nova-Roi 2754276-6

Tähtikuja 6, 96930 Napapiiri,
96930 Rovaniemi, Finland

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Tietosuojavastaava
sales (a) novaskyland.com

REKISTERIN NIMI

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  – rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelu, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, reklamaatioiden hoito yms.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

 • henkilön nimi
 • yritys/organisaatio
 • asema yrityksessä / organisaatiossa
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • www-sivustojen osoitteet
 • profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää niiden poistamista tai mikäli asiakassuhde ei ole ollut aktiivinen viiteen vuoteen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakaspalvelutilanteissa ja muissa tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa palveluntarjoajalle, mikäli se on välttämätöntä asiakkaan tilaaman palvelun vuoksi (esimerkiksi tilatut kolmansien osapuolten palvelut, kuten kuljetukset ja ohjelmapalvelut).

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti ja lakien mukaan. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet itseäsi koskeviin asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin:

 • Tarkistusoikeus
 • Oikaisuoikeus
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Poisto-oikeus

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).